คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ดีงาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาภรณ์ สุขสุเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา อุ้มญาติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พึงธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย มุขศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระราชวรเมธาจารย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสไว เริงรื่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางชะม้อย เครือโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกานดา ปฐวัรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายแท่น พูดหวาน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน พงษ์สิทธิผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ รัตนกุลวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย อินทรภาส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงกมล คงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ(กรรมการและเลขานุการ)