พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน
4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอน  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
6. มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล


1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้บริหาร  ครู  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
3. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้