กลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางมณีวรรณ เหมือนนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

นายอาทิตย์ เรียงสาทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวจิราพร เหมพุทธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวซ่อนกลิ่น คงหนู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นาวสาววิชญาภา โพธิ์นวม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายสมเจตน์ เหมือนนาค