กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธันยธรณ์ ปริภัณฑาภรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปสิราภา เกลี้ยงประไพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญจพล ปิตินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญรดี ลัดดากิตติโชติ
ครูอัตราจ้าง