กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัทภัค พลยาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราพร ใจกล้า
ครูผู้ช่วย

นางฉวีวรรณ คำสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0818272086
อีเมล์ : bee_thai@hotmail.co.th

นางสาวพัชมณ แตงเทศ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Patchamon.tt@tunp.ac.th