กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขวัญประชา ขอเจือกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ คำสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัทรา สังข์ประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมาลินี ชื่นกมล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววราพร ใจกล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัทภัค พลยาง
ครูผู้ช่วย