กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางโฉมสอางค์ คชพันธ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0951645489
อีเมล์ : -

นายเอนก เนื่องเสวก
ครู
อีเมล์ : Anuangsawek@gmail.com

นางสาวเดือนเพ็ญ ร่วมรักษ์
ครู
เบอร์โทร : 0887073410
อีเมล์ : nangnoi_1988@windowslive.com

ชัชชัย ชูชิด
ครู
เบอร์โทร : 0811399150
อีเมล์ : Chuchid14@gmail.com

นางสาวอำพร รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0896730434
อีเมล์ : lekeykaka@hotmail.com

นางสาวจุฑามาศ คงแจ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 080-6434651
อีเมล์ : jutarmasskhongjang@gmail.com

นางสาวบุปผา อินทร์ศิริ
ครู