กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชัชชัย ชูชิด

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุพัฒตรา ขาวเมฆ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช
ครู