กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรัชนี เชื่อมทองเจือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปวีณอร จันทร์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสนธยา นิธินิโยปกรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอลงกต ชัยเรือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายวัฒนชัย สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิตยา ไวการไถ
ครูผู้ช่วย