บุคลากรห้องเรียนคู่ขนาน

นางสาวสุชาวดี จรจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงเอี่ยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกัลยา พรหมลิขิต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ