ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เดิมชื่อ
โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่14 มีนาคม 2538เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
อยู่ห่างจากถนนวงแหวนด้านตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 14 กิโลเมตร
ปลูกสร้างในที่ดินของกำนันแท่น ผลมะขาม อดีตกำนันตำบลคลองควาย ได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับราชพัสดุเพื่อใช้ในราชการ
ของกรมสามัญศึกษา มีที่ดินทั้งหมด 20 ไร่ 26 ตารางวา ซึ่งอยู่ในความดูแลของสภาตำบลในระยะเริ่มแรกเปิด
ทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 โดยใช้อาคารหอประชุมของสภาตำบลคลองควาย
เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยมี นายสุรศักดิ์  สว่างแสง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามโคก และมอบให้ นายจรัญ ดีงาม
เป็นผู้ดูแลในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการใน ลำดับต่อมา ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจัดสรร
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี คือ ฯพณฯ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ส.ส.วาณี หาญสวัสดิ์ และ ส.ส.ชูชาติ หาญสวัสดิ์ 
โดยจัดสรรงบประมาณ มาให้จำนวน 200,000.-บาท  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม วันที่ 14 มีนาคม 2538 เป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน  มีนักเรียน จำนวน 90 คน
จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กรับนักเรียนแบบสหศึกษา ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน
แบบ 317 ล/37 (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 205/26 จำนวน 2 หลัง 
 ห้องน้ำ/ห้องส้วมแบบ 6 ที่/27 จำนวน 2 หลัง ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล.แบบ ฝ.33 จำนวน 2 ชุด 
ซุ้มประตู ป้ายชื่อและรั้ว ปีการศึกษา 2541  ได้รับคำสั่งให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2 โรงเรียนเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ วันที่ 12 กันยายน 2548
นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและเป็นบุคคลที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี