ดาวน์โหลดเอกสาร
เลือกปี
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบทรงผม Adobe Acrobat Document 102
ระเบียบการแต่งการชุดนักเรียน Adobe Acrobat Document 115440
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฟอร์มใบลา (.PDF) Adobe Acrobat Document 74
บันทึกมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document 20
หนังสือขอลาออก Adobe Acrobat Document 16
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document 41
ฟอร์มใบลา (Word) Word Document 55218
บันทึกการลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Adobe Acrobat Document 55244
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์มโครงการสอน Word Document 58
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document 38
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบขอเปลี่ยนเวรรักษาการ กลางวัน/กลางคืน Adobe Acrobat Document 52
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Adobe Acrobat Document 55
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (pdf) Adobe Acrobat Document 47
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (Word) Word Document 57
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (pdf) Adobe Acrobat Document 39
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (Word) Word Document 26
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (pdf) Adobe Acrobat Document 31
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (Word) Word Document 11
ใบสำคัญรับเงิน (pdf) Adobe Acrobat Document 52
ใบสำคัญรับเงิน (Word) Word Document 17
ตัวอย่างการเขียนสัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document 12
สัญญายืมเงิน (pdf) Adobe Acrobat Document 47
สัญญายืมเงิน (Word) Word Document 18
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ (pdf) Adobe Acrobat Document 31
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ (Word) Word Document 25