รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เดชนรินทร์ ชุบขุนทด (นนท์)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 18
อีเมล์ : nonnerza123@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างภาพ (อยู่ในระหว่างการฝึกงาน)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 เม.ย. 2564,17:08 น.   หมายเลขไอพี : 49.49.221.170


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล